Stowarzyszenie Absolwentów WSB

Zobacz film, dlaczego warto do nas dołączyć!

Studia podyplomowe Zarządzania Projektem

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem w WSB we Wrocławiu. Dlaczego warto studiować mówi Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku.

Dzień Absolwenta 2012

16 maja 2014 roku absolwenci, studenci i pracownicy WSB we Wrocławiu spotkali się na III Dniu Absolwenta. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia!

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Numer postępowania 1/01/2018

Wrocław, 11.02.2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

Numer postępowania 1/01/2018

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 

1/ DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ulica Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

NIP: 8942699429

REGON: 932642228

 

2/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie przez wybranego Wykonawcę szkoleń, w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr ABS/000001/01/D projektu „Absolwent bez barier” w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następujących blokach:

a/ informatyka

b/ grafika

c/ prawo i administracja

d/ finanse i rachunkowość

e/ zarządzanie

f/ logistyka

g/ psychologia

h/ architektura wnętrz

i/ ślusarstwo

j/ stolarstwo

k/ e-commerce

2. Szkolenia odbywać się będą w okresie od 01.03.2018 roku do 31.01.2019 roku, według zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego.

W bloku szkoleniowym będą uczestniczyć ok. 6 osoby.

Czas trwania jednego szkolenia w ciągu bloku szkoleniowego wynosi ok. 6 godzin szkoleniowych (gdzie jedna godzina szkoleniowa oznacza 60 minut zajęć), przy czym ostateczny czas szkoleń zostanie ustalony w harmonogramie.

Szkolenia organizowane będą w następującym trybie: dni robocze i soboty; według szczegółowego harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Przyjmuje się, iż szkolenia dla 1 uczestnika będą trwać średnio 150 godzin.

 

3. Uczestnikami szkoleń będą osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, uczestnicy projektu „Absolwent bez barier” w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenia przewidziane są dla 106 uczestników. Przy czym nie jest określone jaka ilość uczestników zostanie skierowana na konkretny blok szkoleniowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na jeden, kilka lub wszystkie bloki szkoleniowe.

5. Wykonawcą może być podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Zamawiający dopuszcza także, że szkolenia mogą być organizowane przez wyspecjalizowane organizacje inne niż ośrodki lub firmy szkoleniowe specjalizujące się w nowoczesnych formach szkolenia gwarantujących skuteczność wsparcia dla osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności i które nie są dostępne w standardowych ośrodkach szkoleniowych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej uprawnienia do prowadzenia danego szkolenia, każdy trener musi legitymować się min. 2 letnim doświadczeniem, w tym min. 0,5 roku w pracy z osobami niepełnosprawnymi, oraz znać i stosować w praktyce zasadę niedyskryminacji.

7. Wykonawca nie może dalej podzlecić wykonania usługi szkoleniowej.

8. Bloki szkoleniowe odbywać się będą według szczegółowego programu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

- 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,

- 80500000-9 – Usługi szkoleniowe,

- 80530000-8 – Usługi szkoleniowe zawodowe,

- 80340000-9 – usługi edukacji specjalnej,

- 80420000-4 – usługi e-learning,

- 80533100-0 – usługi szkolenia komputerowego,

- 80533100-1 – kursy komputerowe,

- 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

 

3/ WYMOGI I ZADANIA, KTÓRE MUSI WYPEŁNIĆ WYKONAWCA:

Wybrany w wyniku analizy złożonych ofert Wykonawca, będzie zobowiązany do:

a/ opracowania harmonogramu szkoleń i przekazania go Zamawiającemu do akceptacji,

b/ zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4,

c/ przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z bloku/ów tematycznego/ych wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia,

d/ opracowania i przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia specjalistycznych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb związanych ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, o tematyce objętej zakresem  bloku szkoleniowego,

e/ informowania o finansowaniu projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób  Niepełnosprawnych poprzez zamieszczenie w prezentacjach i drukowanych materiałach dydaktycznych itp. informacji o źródle finansowania, a także oznakowania miejsca realizacji szkolenia, prezentacji i drukowanych materiałów dydaktycznych itp. zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

f/ przygotowania i przeprowadzenia końcowego egzaminu sprawdzającego stan wiedzy uczestników,

g/ bieżącego prowadzenia oraz prawidłowego i starannego uzupełniania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, a także ścisłej współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu),

h/ zapewnienia zaplecza szkoleniowego (szczegółowo opisanego w pkt 5 poniżej),

i/ zapewnienie usługi cateringowej, obejmującej serwis kawowy w systemie ciągłym oraz gorącego posiłku dla każdego uczestnika (szczegółowo opisanej w pkt 6 poniżej),

j/ wystawienia zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie bloku szkoleniowego, na których należy zamieścić oznaczenia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z informacją o finansowaniu,

k/ umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego lub PFRON przeprowadzenia, w każdym czasie, kontroli w zakresie realizacji projektu.

 

4/ ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

a/ rekrutacji i zapewnienia uczestników szkoleń,

b/ ścisłej współpracy z Wykonawcą.

 

5/ MIEJSCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Większość szkoleń odbywać się będzie na obszarze 7 województw:

          pomorskiego;

          wielkopolskiego;

          śląskiego;

          zachodniopomorskiego;

          kujawsko‐pomorskiego;

          dolnośląskiego;

          opolskiego;

oraz w innych miejscach na terenie całego kraju.

Szkolenia muszą odbywać się w miejscach zapewniających łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sale szkoleniowe winny być dostosowane do rodzaju przeprowadzanych szkoleń oraz do ilości uczestników szkoleń, a także wyposażone w ławki dla uczestników, komputer wraz z rzutnikiem oraz ewentualnie w razie zgłoszenia zapotrzebowania również inny specjalistyczny sprzęt (np. umożliwiający udział uczestnika niewidomego). Miejsce prowadzenia szkolenia podlega akceptacji przez Zamawiającego.

 

6/ USŁUGA CATERINGOWA

1.      Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników.

Serwis kawowy składa się z:

- kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna

- woda mineralna gazowana i niegazowana

- ciastka, ciasto - różne rodzaje

-  owoce

Zapewnienie gorącego posiłku dla każdego uczestnika.

Na gorący posiłek składać się:

- zupa

- drugie danie

- sok

Z uwagi na to, że uczestnikami szkolenia są osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym mogące wymagać specjalnego żywienia, Wykonawca przedstawi propozycję menu na każdy dzień, która podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

 

7/ DOKUMENTY

1.  Należy złożyć wypełnione następujące dokumenty oferty:

a/ formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

b/ oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

c/ odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,

d/ pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez Wykonawcę.

2. Oferta powinna zostać opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

4. Dokumenty wymienione w pkt 1.a-c powinny zostać złożone w formie oryginału, zaś  dokumenty wymienione w pkt 1.d-e powinny zostać złożone w formie oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie składanych oświadczeń. Brak przedłożenia dokumentów skutkował będzie odrzuceniem oferty.

8/ MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy przesłać drogą pocztową i e-mailowo albo doręczyć osobiście i e-mailowo na adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ulica Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

e-mail: stowarzyszenie@sawsb.wroclaw.pl

do dnia 21.02.2018 roku

W przypadku ofert kierowanych drogą pocztową o złożeniu oferty w terminie decyduje datastempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9/ WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1)         uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)         posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3)         pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)         pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

10/ KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY I            INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego z wymienionych województw i  każdego z bloków szkoleniowych Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców w oparciu o kryteria: cena i doświadczenie.

Wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

cena brutto za godzinę szkolenia dla poszczególnych bloków szkoleniowych: max 50 pkt,

doświadczenie: max 50 pkt.

 

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto

za godzinę szkolenia

-------------------------------------------------------------------  x  50 = liczba punktów

cena brutto oferty badanej za godzinę pracy

 

 

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz uwzględniać podatek VAT.

Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia (w tym szczególności zapewnienie sal szkoleniowych, usługi cateringowej) powinny być skalkulowane w cenie oferty.

Zamawiający dopuszcza aby cena za godzinę szkolenia dla tego samego bloku szkoleniowego była różna w różnych województwach.

 

Punkty za kryterium "doświadczenie" zostaną przyznane w następujący sposób:

doświadczenie   zawodowe   w   zakresie prowadzenia  szkoleń w  obszarze  tematycznym zgodnym  z  przedmiotem  zamówienia,  w  okresie ostatnich 3 lat:

- powyżej 500 godz. – 50 pkt,

- powyżej 400 godz. – 500 godz. – 40 pkt,  

– powyżej 300 godz. – 400 godz. - 30 pkt,

- powyżej 200 godz. – 300 godz. – 20 pkt,

- powyżej 100 godz. – 200 godz. – 10 pkt,

- 100 godz. i mniej – 0 pkt.

 

W zakresie każdego z obszarów i każdego z bloków szkoleniowych wygra Wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

11/ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12/ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecającej wykonanie usługi - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

 

13/ INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu wykluczenia Wykonawcy.  

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

 

 

Ładowanie wyszukiwarki...

Absolwenci WSB na Facebooku

Kontakt

Jeśli jesteś Absolwentem WSB lub chcesz z nami nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
bud. A, pokój 011

tel. 71 376 23 77
stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl